ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانــی فنــی

تمامی مشکلات مرتبط با سرویس ها دراین واحد مطرح میشود.

 واحــد فـروش

تمامی مشکلات و سئوالات درباره فاکتور ها و سئوالات قبل از خرید در این واحد مطرح میشود.

 ثبت شکایات

تمامی شکایات از این بخش بررسی میشود.

 سئـو و بهینه سـازی

تمامی سئوالات مربوط ارتقاء وبسایت در اینجا مطرح میشود.

 طـراحــی و دیــزایــن

تمامی سئوالات مربوط به طراحی سایت در اینجا مطرح میشود.